สภ.แม่ปิง Maeping Police Station โดยการนำของ พ.ต.อ.ญาณพล พัฒนชัย ผกก.สภ.แม่ปิง ยินดีต้อนรับทุกท่าน

พ.ต.อ.ญาณพล พัฒนชัย
ผู้กำกับการ สภ.แม่ปิงBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

1. การให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน 1.1 จัดให้มีการบริการประชาชน ทั้งที่ทำการสถานีตำรวจบริเวณจุดบริการประชาชน (one stop service) และนอกที่ทำการสถานีตำรวจในรูปแบบของตู้ยาม งานสายตรวจ และหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 1.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริการประชาชนให้สั้น กระชับ มีความเหมาะสมกับการบริการ 1.3 ประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อบริการประชาชน 1.4 บริการอย่างมืออาชีพและมีภาวะผู้นำ คือ บริการประชาชนอย่างมีทักษะ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีความพร้อมในการปฏิบัติและแก้ไขสถานการณ์ด้วยความรัดกุมรอบคอบ 1.5 บริการด้วยความเป็นกลาง เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และมีระบบการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอย่างสม่ำเสมอ 1.6 บริการภายใต้กรอบกฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล คือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน 1.7 บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตรมีความเต็มใจในการบริการ กระตือรือร้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 2. การควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนและชุมชน 2.1 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วม 2.2 จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับพื้นฐานในการป้องกันอาชญากรรม และสถานการณ์ด้านอาชญากรรม ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นประจำ ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 2.3 พัฒนาระบบสายตรวจให้ปฏิบัติงานในเชิงรุก มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม ไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วสามารถระงับเหตุ และให้บริการประชาชนได้ทันสถานการณ์ 2.4 พัฒนาระบบงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม มีการจัดระบบฐานข้อมูลชุมชนและข้อมูลท้องที่ให้เป็นปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนข่าวอาชญากรรมได้ระหว่างหน่วยงาน และมีความพร้อมที่จะเข้าเผชิญเหตุและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันการ 2.5 จัดให้มีการระดมสรรพกำลังในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 2.6 ดำเนินการวิเคราะห์ปรับปรุง และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อยทุก 3 เดือน 2.7 ควบคุมการเกิดอาชญากรรม และสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับให้ได้ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลอาชญากรรมประจำเดือนของ ภ.5 2.8 เร่งรัดการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า ให้ได้ผลตามเป้าหมายการจับกุมหมายจับค้างเก่าที่ ตร. และ ภ.5 กำหนด 2.9 ดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ลดพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด พร้อมจับกุมผู้จำหน่ายรายใหญ่ กลาง และรายย่อย ให้หมดไปจากพื้นที่ 3. การอำนวยความยุติธรรม 3.1 พัฒนาปรับปรุงงานระบบงานด้านการสืบสวนสอบสวนแบบบูรณาการ เพื่อให้งานสืบสวนสอบสวนเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 3.2 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่พนักงานสอบสวน 3.3 ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ให้อยู่ในกรอบของคำสั่ง ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 3.4 อบรมพัฒนาความรู้แก่บุคลากรงานสืบสวนสอบสวน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ 4. ความมั่นคงของชาติ 4.1 การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ การถวายความปลอดภัยถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดแผนงาน ควบคุมและกำกับดูแลอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมด้านบุคลากร ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ อื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการถวายความปลอดภัยด้วย 4.2 การรักษาความปลอดภัยบุคคล และสถานที่สำคัญ มีแนวทางที่ชัดเจนในการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่สำคัญ มีความพร้อมด้านบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ 4.3 งานการข่าวเพื่อความมั่นคงของชาติ มีการพัฒนางานด้านการข่าว และพัฒนาระบบต่อต้านข่าวกรอง เพื่อให้ได้ข่าวกรองที่ถูกต้องรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบุคลากรสายการข่าวกรองให้มีความรู้ ทักษะและความชำนาญ/เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อความพร้อม ในการปฏิบัติงาน 4.4 มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันตนเอง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สกัดกั้น และสืบสวนปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนำเข้าบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายที่เป็นภัย ต่อความมั่นคงของชาติและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 5. การบริหารจัดการที่ดี 5.1 พัฒนาผู้บริหารในระดับต่างๆ ให้มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี และบูรณาการทั้งภายในหน่วยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยดูที่ผลสำเร็จของงานปรับวิธีการทำงานในทุกระดับให้มีแนวทางที่จัดเจน มีการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ 5.2 ปรับโครงสร้างระบบการบริหารในทุกระดับจนถึงสถานีตำรวจ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันคือให้มีความเชื่อมโยง ระหว่างตำรวจท้องที่กับหน่วยงานเฉพาะหน้าที่หรือเฉพาะทาง จัดให้มีการบังคับบัญชาที่สั้นลงมีความรวดเร็วในการตัดสินใจและบริการประชาชน 5.3 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล มีความเป็นธรรมในการให้ความดีความชอบและลงทัณฑ์โดยจัดให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ ค่าครองชีพ มีข้อมูลประวัติงานเฉพาะบุคคล มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีการดำรงชีพอยู่ในความพอดี โดยให้ผู้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความพิถีพิถันในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นตำรวจที่ดี 5.4 พัฒนางานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีจัดระบบสารสนเทศ ให้สามารถนำมาช่วยในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำเชื่อถือได้ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการให้บริการประชาชนในทุกระดับในลักษณะศูนย์ บริการรับแจ้งเหตุ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

191 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-140224   โทรสาร : 053-140225
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top