สภ.แม่ปิง Maeping Police Station โดยการนำของ พ.ต.อ.ญาณพล พัฒนชัย ผกก.สภ.แม่ปิง ยินดีต้อนรับทุกท่าน

พ.ต.อ.ญาณพล พัฒนชัย
ผู้กำกับการ สภ.แม่ปิงBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริต เคารพ สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเท่าเทียม


พันธกิจ
ถวายความปลอดภัย แด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบ บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อำนวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ นำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการ และการบริการทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ประวัติสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง เดิมตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน หรือทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 106 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากสี่แยกหนองหอยมาทางทิศใต้ทางไปอำเภอสารภี ประมาณ 500 เมตร อาคารที่ทำการตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ แต่เดิมนั้น มีฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธร (สภ.แม่ปิง) มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าสถานี มีอำนาจหน้าที่สืบสวนป้องกันปราบปราม รับผิดชอบ รวม 8 ตำบล แต่ไม่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 โดยมีที่ทำการอยู่เลขที่ 28 ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่ง ปี 2505 จึงได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบการจราจร ภายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อ ปี 2523 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกข้อบังคับว่าด้วย ระเบียบการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.2523 ขึ้นบังคับใช้ เนื่องจากความเจริญในด้านต่าง ๆ ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมากทำให้ ได้ขยายตัวขึ้น สภ.แม่ปิง จึงมีอำนาจการสอบสวนคดีอาญาครั้งแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2524 เป็นตั้งมา แต่ยังมีเขตรับผิดชอบอยู่สองฝั่งของแม่น้ำปิง เมื่อปี 2524 กรมตำรวจจึงได้ประกาศแบ่งเขตรับผิดชอบ ของ สภ.แม่ปิง ใหม่ โดยมีเขตรับผิดชอบ 6 ตำบล คือ ตำบลวัดเกต, สันผีเสื้อ, ฟ้าฮ่าม, หนองป่าครั่ง, หนองหอย และท่าศาลา ซึ่งทั้งหมดเป็นตำบลที่อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงทั้งหมด เมื่อปี 2528 ได้สร้างอาคารที่ทำการใหม่ (ที่ทำการจนถึงปัจจุบัน)ได้ย้ายมาจัดตั้งใหม่ อยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ พิกัด NA 013733 เมื่อปี 2530 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเรื่อง การกำหนดการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบล เป็นผลให้ สภ.แม่ปิง เปลี่ยนฐานะมาเป็น สภ.ต.แม่ปิง อยู่ในความปกครองของ สภ.อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อปี 2534 สภ.ต.แม่ปิง จีงได้มีคำสั่งปรับให้เป็นสถานีตำรวจภูธรชั้นหนึ่ง โดยแยกตัวออกจากการการปกครองของ สภ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี สารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี เมื่อปี 2536 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ ได้กำหนดแก้ไข ยุบเลิก จัดตั้ง หน่วยงานเสียใหม่ สภ.ต.แม่ปิง มีหัวหน้าหน่วยงานในตำแหน่ง รองผู้กำกับการ(หัวหน้าสถานี) เมื่อปี 2541 กรมตำรวจได้ยกฐานะสถานีตำรวจจากทั่วประเทศจำนวน 400 กว่าแห่ง จากระดับรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี มาเป็นผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี เมื่อปี 2550 ได้เปลี่ยนชื่อ สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง (สภ.ต.แม่ปิง) มาเป็น สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง (สภ.แม่ปิง) พร้อมกับสถานีอื่นๆ ทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่รับผิดชอบ 38.7 ตารางกิโลเมตร เมื่อปี ๒๕๖๔ สถานีตำรวจแม่ปิง ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างที่ทำการหลังใหม่ ทดแทนอาคารที่ทำการหลังเดิม ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๑ ปี และได้ทำพิธีขึ้นที่ทำการหลังใหม่ และเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

191 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-140224   โทรสาร : 053-140225
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top