สภ.แม่ปิง Maeping Police Station โดยการนำของ พ.ต.อ.ญาณพล พัฒนชัย ผกก.สภ.แม่ปิง ยินดีต้อนรับทุกท่าน

พ.ต.อ.ญาณพล พัฒนชัย
ผู้กำกับการ สภ.แม่ปิงBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

 หน่วยงานภายใน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ - ข้อมูล Police ITA

ข้อมูล Police ITA

 

 1.ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

 

O2. อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

 

O3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

O4. ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

 

O5. ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

O6. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 

 2.การบริหารงาน

O7. แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี

 

O8. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
คู่มือการปฏิบัติงานอำนวยการ งานธุรการ และพัฒนากำลังพล
2.
คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ
3.
คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ งานกำลังพล
4.
คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ งานวินัย
5.
คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ งานสวัสดิการ
6.
คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ งานยุทธศาสตร์
7.
คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ งานงบประมาณ
8.
คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ งานพัสดุ
9.
คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ งานการเงิน
10.
คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ การจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล
11.
คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
12.
คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม
13.
คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม ๒๕๖๔
14.
คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสายงานจราจร
15.
คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสายงานสืบสวน
16.
คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสายงานสอบสวน

O9. คู่มือการให้บริการประชาชน

 

O10. E–Service

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
E-Service

O11. ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 
ลำดับ
รายละเอียด

O12. แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

O13.มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

 

O14. แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

 

O15.แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

 

O16. สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และสิทธิผู้ต้องหา

 

 3.การบริหารเงินงบประมาณ

O17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 
ลำดับ
รายละเอียด

O18. ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 

O19. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

O20. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O21. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.
2.
กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๒ ฉบับที่ ๒
3.
ระเบียบสำนักงานตำรวจว่าด้วยการสั่งข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายใน
4.
ระเบียบสำนักงานตำรวจว่าด้วยการสั่งข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการนอกสังกัด
5.
ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการในสำนักงาน ตร.
6.
หลักการพัฒนากำลังพล ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
7.
กฏ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
8.
หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน
9.
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
10.
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น
11.
หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติ
12.
หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน(๑)
13.
ขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดทำผลการประเมิน
14.
แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
15.
กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล
16.
กฏ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การเลื่อนเงินเดือน
17.
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

 5.การส่งเสริมความโปร่งใส

O22. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

  6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O23. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

 

O24. การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

 

O25. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

O26. แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

 
ลำดับ
รายละเอียด

O27. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

O28. แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯ

 

O29. การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาคและการจัดเก็บของกลาง และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร

 

 7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O30. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

191 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-140224   โทรสาร : 053-140225
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top